www.krakow.3bb.ru [НАШИ В ПОЛЬШЕ!!!]

Объявление

Внимание!!! Не регистрироваться на форуме на почту mail.ru!!!


Редактор изображений Pixlr

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.stypendium naukowe

Сообщений 1 страница 2 из 2

1

Od tego roku można będzie się ubiegać o dodatkowe stypendium naukowe ufundowane przez Fundację Polskie Kresy
Wschodnie - Dziedzictwo i Pamięć w ramach współpracy ze SMOKiem.
Warunki i wzór wniosku, jaki należy dołączyć do wymaganych dokumentów, wysokość
stypendium i inne wymagania znajdują się w Regulaminie.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości proszę pisać na adres
poczta_smok@wp.pl lub dzwonić na nr tel.: 661446269( Agnieszka Maciejkianiec)

инфо:

"Wspólnota Polska" oddział w Krakowie

http://www.speedyshare.com/716286460.html

0

2

Regulamin stypendialny
im. Tadeusza i Ireny Maciejkianiec
§1
1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów
przez Studencką Międzyuczelnianą Organizację Kresowiaków w ramach programu stypendiów dla
studentów
fundowanych
przez
Fundację
"POLSKIE
KRESY
WSCHODNIE
– DZIEDZICTWO I PAMIĘĆ". Ma on na celu motywowanie do dalszego rozwoju i pracy,
promowanie dobrych wyników w nauce oraz pobudzanie do rozwijania talentów z dziedzin, które
są istotne z punktu widzenia Fundacji oraz SMOK.
2. Stypendium jest wyróżnieniem indywidualnym i stanowi formę wsparcia i motywacji
dla osób wyróżniających się z dobrymi wynikami w nauce, zaangażowaniem w działalność
organizacji i instytucji społecznych oraz dążeniem do zdobywania dodatkowych kwalifikacji poza
uczelnią.
Stypendium
powinno
być
przeznaczone
na
rozwijanie
uzdolnień
i zainteresowań studenta oraz wspomagać przygotowanie pracy dyplomowej.
§2
Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:
Student – osoba polskiego pochodzenia nie posiadająca polskiego obywatelstwa studiująca w
szkołach wyższych wydających dyplom (potwierdzający uzyskanie wyższego wykształcenia)
uznawany przez ministerstwo właściwe do spraw nauki w Rzeczypospolitej Polskiej.
Stypendysta – student, który na podstawie decyzji Komisji został uhonorowany stypendium.
Komisja – Komisja stypendialna, która podejmuje kolegialnie decyzję o przyznaniu Stypendium.
Skład Komisji ustala zarząd Fundacji.
§3
O Stypendium może się ubiegać Student co najmniej drugiego roku studiów licencjackich
(I stopnia), magisterskich (II stopnia), bądź doktoranckich (III stopnia) lub czwartego roku
jednolitych studiów magisterskich, który:

uzyskał średnią z ocen z egzaminów za ostatnie dwa semestry 4,0 i więcej;

wykazuje zainteresowanie badaniami naukowymi w zakresie obejmującym przeszłość,
teraźniejszość oraz przyszłość Kresów lub ich mieszkańców, i przygotowuje pracę
dyplomową/naukową w tym zakresie;

zaakceptował zasady przyznawania stypendium określone w niniejszym regulaminie.
§4
1. Student ubiegający się o stypendium fundowane winien złożyć wniosek, sporządzony według
wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu. Wzór wniosku jest dostępny na stronie
internetowej Fundacji http://fundacja-kresy.com na stronie SMOK http://smokwarszawa.w.interia.pl
2. Do wniosku o stypendium należy dołączyć dokumenty potwierdzające aktywności określone w
§5 a także życiorys, kopię paszportu/dowodu osobistego, kopię dokumentu potwierdzającego
polskie pochodzenie, poparcie od promotora pracy dyplomowej wraz z opinią o poziomiePage 2

naukowym, nowatorstwie i aktualności przygotowywanej pracy dyplomowej oraz wstępny plan
pracy dyplomowej.
3. Wypełniony wniosek wraz z wymaganą dokumentacją uzupełniającą składa się drogą pocztową
na adres ul. Wrzosowa 50, 05-091 Ząbki z dopiskiem SMOK STYPENDIA w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 10 października każdego roku.
4. Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Oceny wniosków złożonych przez studentów dokonuje Komisja, o której mowa w §2 na
podstawie kryteriów określonych w §5.
6. Komisja zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia danych podanych przez kandydata
we wniosku celem ich weryfikacji.
7. Każdy z członków Komisji przy ocenie wniosków stypendialnych posługuje się oceną
punktową, przyznając każdemu z wniosków ocenę indywidualną. O końcowej ocenie
poszczególnych wniosków decyduje ocena średnia obliczona jako średnia arytmetyczna z ocen
wszystkich członków Komisji za poszczególne kryteria.
8. Stypendia będą przyznane kandydatom, którzy uzyskają liczbę punktów przekraczającą średnią
arytmetyczną wszystkich nadesłanych w danej turze wniosków.
9. W przypadku jednakowej liczby punktów uzyskanych przez kandydatów, decyzje podejmuje
przewodniczący Komisji.
10. W wypadku nie przyznania stypendium przedłożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.
11. Od decyzji Komisji w sprawie przyznania stypendium nie przysługuje odwołanie.
§5
1. W trakcie oceny punktowej wniosku można uzyskać maksymalnie 50 punktów.
1) Średnia ocen za ostatnie dwa semestry:
5,00 - 4,90 - 25 pkt.
4,89 - 4,70 - 20 pkt.
4,69 - 4,50 - 15 pkt.
4,49 - 4,30 - 10 pkt.
4,29 - 4,00 - 5 pkt.
2) Praktyki lub staże studenckie (nadobowiązkowe) – każde po 2,5 pkt. maksymalnie do 5
pkt. – w organizacjach polonijnych, kresowych oraz w jakikolwiek bądź sposób związanych
z pomocą Polakom na Kresach i dbaniem o zachowanie pamięci i dziedzictwa polskich
Kresów.
3) Działalność w polonijnych (2,5pkt.) i kresowych (2,5pkt.) organizacjach studenckich,
fundacjach (2,5pkt.) lub stowarzyszeniach (2,5pkt.) – potwierdzone odpowiednimi
zaświadczeniami lub innymi dokumentami – maksymalnie do 10 pkt.
4) Działalność w kresowych kołach naukowych (2,5pkt.), innych jednostkach naukowych
(2,5 pkt.) i badawczych (2,5pkt) a także publikacje w wydawnictwach recenzowanych
(2,5pkt.) – potwierdzone odpowiednimi zaświadczeniami lub innymi dokumentami / adres
bibliograficzny wydawnictwa – maksymalnie do 10 pkt.
§6
1. Stypendium będzie przyznawane w formie finansowej na semestr zimowy z możliwością
przedłużenia wypłaty stypendium przez okres kolejnego semestru studiów w wysokości:
100 zł/m-c na jednego studenta studiów licencjackichPage 3

150 zł/m-c na jednego studenta studiów magisterskich.
250 zł/m-c na jednego studenta studiów doktoranckich.
2. Warunkiem uzyskania przedłużenia, o którym mowa w ust. 1, jest uzyskanie w semestrze, w
którym wypłacane będzie stypendium, średniej ocen powyżej 4,00 oraz przedstawienie opinii o
postępach studenta od promotora pracy dyplomowej. Student zobowiązany jest do przedłożenia
Fundacji odpowiedniego zaświadczenia dokumentującego uzyskaną średnią ocen oraz połowę
gotowych rozdziałów pracy.
3. Decyzja o przyznaniu stypendium fundowanego będzie podana do publicznej wiadomości
niezwłocznie, najpóźniej do dnia 20 listopada w Fundacji na stronie internetowej Fundacji
http://fundacja-kresy.com oraz na stronie SMOK http://smokwarszawa.w.interia.pl
4. Fundacja zawiera ze stypendystami, którym przyznano stypendia, umowy stypendialne na okres
jednego semestru. Przedłużenie umowy na kolejny semestr studiów następuje po spełnieniu przez
stypendystę warunków przewidzianych w ustępie 2 niniejszego regulaminu oraz zależy od
możliwości finansowych Fundacji.
5. Student któremu przyznano stypendium samodzielnie dokonuje opłat podatkowych stosownie
do obowiązujących przepisów.
§7
1. Stypendysta w trakcie otrzymywania stypendium zobowiązany jest wobec Fundacji do
informowania o faktach mających wpływ na tok studiów; ubiegania się o zgodę na przerwanie
studiów, zmianę uczelni czy kierunku studiów oraz podjęcie dodatkowych studiów; kontaktowania
się ze wskazaną przez Fundację osobą (na zasadach przez nią ustalonych) we wszystkich sprawach
związanych z wykonywaniem postanowień niniejszego regulaminu.
2. Stypendysta jest zobowiązany do ukończenia studiów w przepisowym terminie, złożenia i
obrony pracy dyplomowej, a także przesłania do Fundacji sprawozdania dotyczącego napisanej i
obronionej pracy dyplomowej oraz potwierdzonej kopii dyplomu
3. Wypłata stypendiów jest dokonywana co miesiąc na wskazane przez stypendystę konto
bankowe.
4. Stypendysta wyraża pisemną zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych oraz
wizerunku w celach promocyjnych Fundacji.
5. Fundacja może podpisać ze stypendystą dodatkową umowę, w której określone zostaną
dodatkowe prawa i obowiązki stron z zastrzeżeniem nie naruszania postanowień niniejszego
regulaminu.
6. Wypłatę Stypendium wstrzymuje się w przypadku nie wywiązania się stypendysty z
któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w niniejszym regulaminie
§ 8
1 Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie decyzje podejmuje Komisja.
3. Interpretacja niniejszego regulaminu leży w kompetencji Zarządu Fundacji

0

Похожие темы